سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم  
استاد راهنما  
1370/01/01 
1374/01/01 
راهنمایی و مشاوره  
همکاری 
رادیو معارف اسلامى پخش سراسرى 
صد جلسه برنامه سخنرانی 
1376/07/01 
 
تبلیغی 
همکاری 
صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز چهارمحال بختیاری 
چهل و پنج جلسه سخنرانی‌های کوتاه 
1377/07/01 
 
تبلیغی 
همکاری 
رادیو معارف مرکز قم 
سخنرانی های مذهبی 
1382/07/01 
 
تبلیغی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی ‏ 
مدرس 
 
 
منطق و روش تحقيق 
تدریس 
مدرسه فیضیه ‏ 
مدرس 
1359/07/01 
1369/03/31 
ادبيات، منطق، اصول، فلسفه، فقه 
تدریس 
مدرسه خان ‏ 
مدرس 
1362/07/01 
1363/03/31 
ادبيات، منطق، اصول، فلسفه، فقه 
تدریس 
مدرسه باقریه ‏ 
مدرس 
 
 
ادبيات، منطق، اصول، فلسفه، فقه 
تدریس 
مدرسه معصومیه ‏ 
مدرس 
1370/07/01 
1372/03/31 
ادبيات، منطق، اصول، فلسفه، فقه 
تدریس 
مدرسه آیت الله گلپایگانی ‏ 
مدرس 
1370/07/01 
1374/03/31 
ادبيات، منطق، اصول، فلسفه، فقه 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن  
محقق 
1370/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مركز جهانی علوم اسلامی  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه قم  
مدرس 
1359/07/01 
 
ادبیات عرب منطق و اصول  
تدریس 
مدرسه فیضیه  
مدرس 
1359/01/01 
1369/01/01 
----- 
تدریس 
مدرسه خان  
مدرس 
1362/07/01 
1363/03/01 
----- 
تدریس 
مدرسه معصومیه  
مدرس 
1370/07/05 
1372/03/31 
----- 
تدریس 
مدرسه آیت الله گلپایگانی  
مدرس 
1370/07/01 
1374/03/31 
----- 
تدریس 
مدرسه بعثت 
مدرس 
 
 
-----